Najpredávanejšie produkty

Obchodné podmienky

Pri objednávaní tovaru z internetového portálu kvetymartin.eu/ Vás žiadame, aby ste svoju objednávku uskutočnili po prečítaní obchodných podmienok. Odoslaním objednávky objednávateľ dáva na vedomie, že obchodné a dodacie podmienky si prečítal, akceptuje ich a súhlasí s nimi.

1 Základné pojmy

1.1

Prevádzkovateľ:
Kvetinárstvo Laškody Roman
Bc. Roman Laškody
Kohútova – podchod, Martin 036 01
IČO: 41808703
DIČ: 1075435691
IČ DPH: SK1075435691
Sme daňový subjekt registrovaný pre DPH.
e-mail: rlaskody@gaya.sk
Zodpovedná osoba: Bc. Roman Laškody

Prevádzková doba:
pondelok – piatok od 7.00 do 18.00
sobota od 7.00 do 17.00
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

1.2

Zákazníkom sa rozumie  užívateľ e-shopu kvetymartin.eu/, ktorý má možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

1.3

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

1.4

Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

1.5

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke kvetymartin.eu/

2 Objednávka

2.1

Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru. K tomuto kroku nieje potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu.

2.2

Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail zákazníka bude obratom doručené potvrdenie o jej prijatí Prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Po zaplatení tovaru, resp. služby bude zákazníkovi automaticky doručený prostredníctvom e-mailu daňový doklad (blok z registračnej pokladne).

V prípade záujmu doručí prevádzkovateľ na požiadanie prostredníctvom Slovenskej pošty aj vytlačený originál daňového dokladu. Všetky uvádzané ceny sú konečné.

2.3

Objednávky v deň doručenia musia byť potvrdené TELEFONICKY!!!

3 Zrušenie objednávky

3.1

Objednávku je možné stornovať najneskôr  48 hodín pred požadovaným doručením tovaru Príjemcovi pre tovar, ktorý rýchlo podlieha zníženiu hodnoty alebo skaze (kvety a výrobky z nich). Zákazník tak môže urobiť telefonicky na čísle +421903347643 alebo mailom na rlaskody@gaya.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú.

3.2

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Príjemcovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

3.3

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené Zákazníkovi v plnej výške v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Prevádzkovateľom nedohodne inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi Prevádzkovateľom a príslušnou bankou.

4 Platba a platobné metody

Podrobné informácie o platbe a možných platobných metódach na stránke:
http://kvetymartin.eu//content/2-platobne-metody

5 Dodacie podmienky

Podrobné informácie o dodacích podmienkach sú na stránke:
http://kvetymartin.eu//content/1-dodacie-podmienky

6 Záväzky strán

6.1

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

• dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene,

• zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,

• v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,

• zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou,

• všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov,

• neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

6.2

Zákazník sa zaväzuje:

• objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,

• vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia,

• v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,

• súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

7 Záruka

Na kvety poskytuje Prevádzkovateľ 1-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia Zásielky. Záruka čerstvosti sa nevzťahuje na kvety pri preprave poškodené mrazom.  Ak nastane situácia, že doručené kvety neboli čerstvé alebo boli inak poškodené, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis Prevádzkovateľa.

Záručné podmienky na ostatný tovar sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Minimálna doba trvanlivosti potravín je uvedená na obaloch produktov. Zasielané produkty však majú exspiračnú dobu minimálne 2 týždne pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby, kontaktujeme Zákazníka e-mailom alebo telefonicky a zásielku odošleme až po jeho súhlase.

7.1

Reklamácie:

Pri doručení a prevzatí Objednávky je nutné, aby si Príjemca dodávku skontroloval. Kvalitu kvetov potvrdzuje svojím podpisom kuriérovi. Reklamácie ohľadne množstva a druhu dodaného tovaru je treba uplatniť okamžite po zistení formou e-mailu na adresu rlaskody@gaya.sk

Prevádzkovateľ nezodpovedá za reklamácie zapríčinené nesprávnou starostlivosťou obdarovaného o doručené kvety. V prípade, že nesprávnou starostlivosťou Príjemcu o doručenú kyticu bude zapríčinená znížená trvanlivosť kytice, reklamácia nebude uznaná. Pre správne posúdenie reklamácie kvetinového daru z dôvodu čerstvosti je potrebné zaslanie fotografie aspoň e-mailom. Z reklamácií je vyňatá možnosť reklamovať včasnosť dodania kvetinového daru z dôvodu nepredvídaných okolností (zlé počasie, kalamity a pod.)

7.2

Reklamácie sú vybavované:

• telefonicky, v pracovných dňoch od 8-18 na t.č. 0903 347643

• e-mailom na rlaskody@gaya.sk

V prípade, že je Prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok tovar, vynímajúc živé kvety a výrobky z nich sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

7.3

Pri reklamácii tovaru  zašle Zákazník zakúpený tovar na adresu sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Tovar zaslaný formou dobierky Prevádzkovateľ nepreberá.

8 Odstúpenie od zmluvy

8.1

• Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

• Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

• Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

• Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

• Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

• Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

• Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

8.2

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

• poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

8.3

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú parfumy, ale aj potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových balení klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

8.4

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

9 Ochrana osobných údajov

9.1

• Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

• Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

• Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ...... (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate)

• Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

• Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

• Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

• Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 9. 2015


Žiadny produkt

Bude upresnené Doručenie
0,00 € Celkom

Objednať